بلاگ

July 24, 2018

رفتار نرم افزار در برابر خطاها

مدتها بود تمایل داشتم مقاله ای درباره رفتار نرم افزار در برابر خطا بنویسم. بسیاری از نرم افزارها رفتار درستی در زمان بروز خطا از خود […]